Serwis Ubezpieczeń

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie daje możliwość kompleksowej ochrony Państwa firmy, to za jednym razem ubezpieczenie majątku firmy jak i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. deliktowej oraz kontraktowej  dotyczącej roszczeń z niewykonanych zobowiązań  firmy co do należytego i terminowego wykonania zlecenia, produktu.

Możliwość wnoszenia roszczeń odszkodowawczych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze stawia przedsiębiorstwo w obliczu szerokiej skali zagrożeń. Zmiany prawa zmierzające do ułatwiania dochodzenia roszczeń osobom poszkodowanym, wynikające z coraz szerszego stosowania zasady ryzyka w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa stawiają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pierwszym rzędzie instrumentów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego firmy. Jakość tego bezpieczeństwa zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Przykłady kiedy OC w Państwa firmie miałoby zastosowanie: 

 •    klient wchodząc do siedziby firmy poślizgnąłby się na schodach i przewracając się  złamałby nogę
 •     na terenie firmy doszłoby do nieoczekiwnych zdarzeń losowych np. pożaru, który  to rozprzesteniłby się na sąsiednie budynki
 •     pracownik firmy czy też podwykonawca zniszczył przypadkiem mienie klienta 
 •     przechowywaliśmy produkty spożywcze klienta, które na skutek złych warunków zepsuły się 
 •     pracownik, który prowadziłby prace na wysokości spadłby z rusztowania z powodu np. jego wady lub nie przeszkolenia pracownika
 •     wytworzyliśmy produkt, który jest wadliwy lub dodatkowo spowodowałby szkody po stronie nabywcy

     To tylko nieliczne przykłady zagrożeń i szkód z jakimi może zetknąć się przedsiębiorca prowadząc swój biznes, dlatego warto zabezpieczyć swoję firmę przed nieoczekiwanymi wydatkami, które wcale nie muszą być małe zwłaszcza kiedy będziemy zmuszeni do wypłaty zadośćuczynień w szkodach na osobie.

Zajmiemy się również firmowymi autami i ubezpieczymy je na specjalnych flotowych warunkach. Ubezpieczenie flot samochodowych przeliczane jest przez naszych managerów sprzedaży.

Najlepsze ubezpieczenia firm !

Ubezpieczenia firm

Jeśli Państwa firma, przedsiębiorstwo przystępuje do przetargów lub potrzebuje zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych :

Gwarancje ubezpieczeniowe atuty:

 •    gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa na bankową zdolność kredytową ponieważ nie zaciągamy kredytu
 •    gwarancja nie wpływa na bilansowe wskaźniki firmy
 •    gwarancja ubezpieczeniowa nie wymaga tak wielu zabezpieczeń co kredyt i jest od niego zdecydowanie tańsza
 •    gwarancja ubezpieczeniowa pozwala nam na zatrzymanie gotówki w firmie i przeznaczenie jej na cele inwestycyjne 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych: 

 • gwarancja wadialna - to jedna z form zabezpieczenia wadium przez organizatora przetargu od firm biorących udział w  przetargu.
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu - zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami.
 • gwarancja należytego usunięcia wad i usterek - zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami uchylania się przez wykonawcę kontraktu od zobowiązań wynikających z udzielonej rękojmi lub gwarancji jakości.

 

Poznaj preferowane wysokości sum gwarancyjnych:

 

 • do 50 tys. zł dla gwarancji wadialnych bez umowy o limit, bez weksla.
 • do 300 tys. zł dla gwarancji kontraktowych w ramach umów o limit przy czym maksymalny limit gwarancyjny w umowie o limit to 4 mln.

 

Dla klientów bez umowy o limit ( wadialne) w uproszczonej procedurze sprzedażowej bez badania sytuacji ekonomiczno-finansowej, minimum dwa lata działalności na rynku. Decyzja na podstawie wniosku wypełnionego przez klienta.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza.

Klauzula Informacyjna

Regulamin plików cookies